EIX - Di Que Sí

Siempre lo hacemos callao
Nadie se tiene que enterar
Que nadie de opinión, en secreto mejor
Tú sabes muy bien que yo

Baby yo soy el que te calie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.