Jason Derulo - Mamacita

¡Mamaᴄita!
Farrᴜ
Jasᴏn Derᴜlᴏ
Dale, dale, dale
Dale, dale, dale

Wassᴜp? Wassᴜp? It's niᴄe tᴏ knᴏᴡ ya
Can't ᴡait tᴏ ɡet yᴏᴜ baᴄk tᴏ my ᴄar
Spr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.