Ed Sheeran - Beautiful People

We are, we are, we are

L.A. on a Saturday night in the summer
Sundown and they all come out
Lamborghinis and their rented Hummers
The party's on...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.