Chris brown - Take A Risk

I must be stupid
Or I must be crazy, oh
Yeah, I must be useless to you
And I must be lovin' you lazy
Out my mind 'cause you're cryin'
You're sayi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.