Lil Baby - Out The Mud

Cook that shit up, Quay (Lil Baby, Lil Baby, Lil Baby)
I've been riding around, yeah, hundred times around

I been riding 'round in rental cars, tr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.