Gucci Mane - Bottom

Tay Keith, fuck these niggas up
Tay Keith, Wop
Gucci, yeah
Tay Keith, wow
Wop, go

Shawty got a face like a model
And a frame like a Coke bottl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.