Mark Ronson - Why Hide

Damn, we got a little bit crazy
Wasn't expectin' you, baby
Lock my heart, with a key
Had to take some time for just me
Worryin' about my safety
T...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.