A R I Z O N A - Nostalgic

Okay fine maybe I'm just a little nostalgic
'Cause the memories are flooding my mind, baby I can't stop it
I know I said I wouldn't call but I'm bre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.