Rick Ross - Money In The Grave

Yeah, okay
Lil' CC on the beat, mmm
Yeah, yeah

I mean, where the fuck should I really even start?
I got hoes that I'm keepin' in the dark
I got...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.