Future - Extra

(FBG FXX with me, it's more number ones to tend to)
Talk to a baddie, call me in traffic
Come up to Magic you tryna see me

Rich ass nigga
Lost a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.