Irene Grandi - Quel Raggio Nella Notte

Noi vogliamo solo noi
Come luci nella notte
Non ci siamo chiesti mai
Né come né quando né niente
Noi vogliamo solo noi
Tutto il resto non ci...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.