CalBoy - Ghetto America

Oh
Ah-ah, oh
Oh, oh, oh (Oh)
Ayy, yeah (Hey, hey)

I'm from the trenches where it's you and me
But I show love to all my brothers like I'm Huey ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.