Marcella Bella - Senza un Briciolo di Testa

Stavolta non lo dico più
Che grande sbaglio mio sei tu
Bisogna crescere oramai
Se ancora adesso penso a te
Vuol proprio dir purtroppo che ho sce...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.