Marcella Bella - Fa Chic

Una volta fra noi c'era la gelosia
Docce di intimità sbagli di biancheria
Fare sesso e farlo spesso in cucina io e te
E ora siamo così due bisco...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.