Marcella Bella - L'Ultima Poesia

Sono troppo deluso per aver la forza di ricominciare ormai
Ho le ruote a terra
Non ho più reazioni anche se qualcuno mi odiasse non farei
Più ne...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.