Marcella Bella - Tanti Auguri

Marcella Bella
Niente ormai
Che ricordi noi
Nella casa che
Era mia
C'è già scritto affittasi ed io
Passo lì davanti e vedo che

Il fiore che h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.