Marcella Bella - Canto Straniero

Chiara così la notte non è stata mai
E triste sì perché te ne vai
Non dormirai questa notte abbracciato con me
Perché so che ormai tu ti sei inn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.