Marcella Bella - Mi... Ti... Amo

Mi dispiace di lasciarti
Ti volevi divertire
Amo un altro e te lo devo dire
Mi vergogno di essere donna
Ti sentivo troppo uguale
Due, senza ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.