Armor For Sleep - The More You Talk The Less I Hear

You see me
Do I look okay to you?
Give me your hand
I'll shake it and shake it again
I'll smile 'till my face falls off my head
If it's good...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.