Young Thug - The London

Yeah
Oh, oh
Whoa
Whoa
Oh
You good, T-Minus?
Oh

Me-meet me at The London
If you find time, we can run one
Talk about some things, we can't u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.