SZA - Advil

High, hi-high
High, hi-high, oh
High, hi-high
High, hi-high, oh
(Can't get this shit open)

Pain reliever, fever reducer
Ten to the head,does t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.