Ab-Soul - Ice Moon Revisited

I would die, and say
I been wasting, all of my life
On this, moment
Like we, go all day
Fly away, you go and I
For it
I'd rather be with you ton...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.