Deno Driz - Motorola

(Skrrt, skrrt)
This is the, this is the 9 side (Beatfreakz)

Motorola, bros on the road now
The paigons running
Better go down, making us slow no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.