Marcella Bella - Abbracciati

Siamo qui, senza un vero perché
Con la voglia di scappare
Ma restiamo abbracciati
Fino a quando verrò il momento di partire

Domani dormirò (perc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.