Big Thief - Terminal Paradise

Warm
So warm
Screaming in the field
As I was born

Worm
Will you return me
To the robin's beak?
I'll be a bird

Terminal
We both know
Let ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.