Farruko - Borinquen Bella

Uh-uh, uh-uh-uuh
Ay, lelolay, lelolelo
Uh-uh, uh-uh-uuh
Ay, lelolay, lelolelolé

Los ojo' azule' como el horizonte
Un trajecito verde monte
La ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.