Better Oblivion Community Center - Little Trouble

Hey Little Trouble, what you doing tonight?
I got a bad thought, you can make it right
Fell on the concrete with all my might
Got up, dusted myself...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.