ScHoolboy Q - Floating

Fall in this bitch, transfusion with the drip drop
Sauce everywhere and got broccoli in my Ziploc
Tatted on my face, no role model that's for Kidz B...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.