Wiz Khalifa - Bacc to Winning

Cardo got wings

Bong rips before Benihana's
You need to come with me and unwind
Be there in the nick of time
We pull up and skip the line
You c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.