GRiZ - It Gets Better

I know, I know it gets better, ay
You ain't gotta be stressed out and
Gonna turn the music loud and
You ain't gotta have no doubt and
I know, I kn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.