Saweetie - Tip Toes

Yeah
Buddah Bless this beat
Yeah
Ayy

Let me tell you 'bout this chick from the West Coast (Woah)
Light skin, baby hairs, but she do the most (U...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.