Rich The Kid - Fall Threw

Wheezy outta here

I got me some twins, identical (what)
I cannot crash the Bentley coupe (skrrt)
Count up the racks, it's nothing new
The pussy ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.