MellowHigh - Cold World

Swerving in a hooptie, but a nigga not drunk
I'm high off of life, with a pinch of skunk
Maybe high off of determination, but I'm low on luck
Becau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.