Yella Beezy - Bacc At It Again

Cook that shit up Quay!

Oh my gosh, back at it again (back at it)
In the kitchen whippin', I'm rappin' again (whippin')
Keep on playin' bitch, th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.