Mötley Crüe - The Dirt (Est. 1981)

The sex, the cash, the fame
Living out a life you can't deny
The drugs, the lies, the pain
Will never get enough to satisfy

They never found a w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.