Dayme Y El High - Cadela

Dayme Beat
Y El High

Cadera, cadela
Quiero que se besen
Invita a tus amigas
Que aquí se amanecen

Una pasarela de beba
Pa' que beba, pa' que...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.