Bryant Myers - Triste

Tú vienes a mis pensamientos cuando estoy fumando (yeh)
Tantos recuerdos que tengo de ti
Rondando en mi mente no puedo borrarlos
Solo me queda agua...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.