Young Scooter - Bread Crumbs

Tell me what you want
You want the money or the crumbs?
You want the beans or the crumbs?
You want (yeah yeah yeah, yeah yeah)
Do you want a milly...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.