Young Scooter - Do It Big

Yea, turn the mic up
(ATL Jacob)
Yea, yea turn the mic up
I'm makin' this money, it's drivin' me crazy
I'm fuckin' these bitches, they drivin' me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.