Young Scooter - Trippple Cross

Every day I wake up, I get high as a kite
Fuckin' with your baby mama, I damn near missed my flight
Walk in the mall and pick it up, I don't check n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.