Chris Dave and The Drumhedz - Destiny N Stereo

I run the track by lacing the strings and the bass kicks
That's the basics
And then wear the loop like bracelets
I will forever write thorough
And...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.