Quality Control - South Africa

Yeah, yeah

Skeleton on my wrist, no bones in my closet (yeah)
Drippin', put that bitch on water like a faucet (drippin')
Whole lot of M's in the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.