Quality Control - Hellcat

Yeah
Do anybody know what huncho mean?
Leader of the team, brrrt
When the huncho come in town
We run all the lights
Yeah
Huncho

Hellcat squad...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.