Blackbear - Anxiety

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah

Every time you cross my mind, you get right under my skin
Am I crazy out my mind the situation I'm in
And it gets ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.