Travis Scott - Yeah Yeah

Yeah yeah
If I take these Xans with you
If I take these Xans with you
Cancel all your plans, I got all the plans for you
I got all the plans, if I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.