Bernhard Brink - Für dich bin ich aus Liebe

Ich war aus Wasser, wie der Regen
Aus einpaar tausend Teilen, die sich bewegen
Ich bin genau wie du, aus Freude am Leben
Ich bin genau wie du, wir ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.