G.G. Anderson - Am weißen Strand von San Angelo

Ich ging mit dir hinunter zum Strand
Du schaust mich an
Ich nahm deine Hand
Wir kannten den Weg und sprachen kein Wort
Und all die Anderen
Die wa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.