Young Scooter - Cook Up

Young Scooter, yeah
Young Jeffery, yeah
You know what I'm sayin'?
I get it, I dig it, yeah
Let's get it

I'mma keep some bands on me, yeah dawg ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.