Hudson Mohawke - Deepspace

All my anger
Spilling over pavement
Don't go
Please don't let go

Tough love
No tennis
I break down, and you stay distant as the blue moon
I break dow...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.