Anna Maria Jopek - Tam Gdzie Nie Siêga Wzrok

Gdy ruszyæ chcesz
W najdalsz¹ z dróg
Tam, gdzie nie siêga wzrok
Musisz wzi¹æ oddech
I zrobiæ pierwszy krok

Choæ w sercu lêk,
Nie cofaj siê
Tylko tak warto ¿yæ
W chmurach gdzieœ
Lœni twój szczyt
Odwa¿ siê i idŸ

Œwiat kocha tych,
Co œmia³o id¹ pod wiatr
W nieznan¹ dal


Gdy ruszyæ chcesz
W najdalsz¹ z dróg
Tam, gdzie nie,
Gdzie nie siêga wzrok
Musisz wzi¹æ oddech
I zrobiæ krok

Gdy ruszyæ chcesz
W tê najdalsz¹ z dróg
Tam, gdzie nie siêga wzrok
Musisz wzi¹æ oddech
I zrobiæ krok

Kiedy ruszyæ chcesz

Lyrics licensed by LyricFind